Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma Danışmanlığı ile amacımız; Karar Mekanizmaları Hızlı İşleyen, İdari ve Mali Yapıları Güçlü, Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Çalışmalar Yürüten ve Hukuk Çerçevesinde Çözüm Bulan, sürdürülebilir kurumsal hafızaya ve kurum kültürüne sahip belediye yapılarını oluşturmaktır.

Bu çerçevede yürüttüğümüz danışmanlık hizmetleri;

 • Mali Yönetim Danışmanlığı
 • Kurumsal Yapılanma Danışmanlığı
 • Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

olarak üçe ayrılmaktadır.

Mali Yönetim Danışmanlığı

Mali Yönetim Danışmanlığı;

 • Mali Disiplin Çalışmaları,
 • Gelir Artırıcı Çalışmalar,
 • Stratejik Yönetime Yönelik Çalışmalar

olarak üç başlık altında toplanmaktadır.

Mali Disiplin Çalışmaları

Mali Disiplin Çalışmaları; stratejik bütçe yönetimi temelinde yürütülmektedir. Bunun için öncelikle belediyenin finansal yapısı analiz edilerek kurumun mali açıdan gücü ve zaafları ortaya konmaktadır.

Bu çalışmalar yapılırken;

 • Gelirlerin yapısı analiz edilerek, gelir artırıcı çalışmaları yürütülmektedir.
 • Borçlanma kapasitesi değerlendirilerek; böylece belediyenin mevcut borç durumu borçların vadesi, ödeme planı ve limiti, İller Bankasından ve diğer kuruluşlardan borçlanabilme kapasitesi analiz edilerek, ilgili veriler ortaya konulmaktadır.
 • Nakde Çevrilebilir Varlıklar analiz edilerek, satışından elde edilebilecek gelirler hesaplanmaktadır.
 • Gider Yapısı analiz edilerek; cari, yatırım ve transfer harcamalarının oranları belirlenmekte, özellikle cari ve transfer harcamalarının ne kadarının kısılabileceği, yatırımlara ne kadar kaynak ayrılabileceği belirlenmektedir. Mevcut yatırımların kaynak ihtiyacı da analiz edilmektedir.

Uzun Vadeli Finansal Yaklaşımı (Çok Yıllı Bütçeleme) kapsamında yapılan analizlerle Gider Bütçesi ve Gelir Bütçesi Projeksiyonu çıkarılmaktadır.

Stratejik hedeflerin analiz edilerek mali kaynaklara göre önceliklendirilmesi sağlanmaktadır.

Mali disiplin çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için harcama kontrolünde süreklilik sistemi getirilmektedir.

Mali yıl içerisinde giderlerin kontrolsüz bir şekilde artarak gelirleri aşmasını, dolayısıyla mali yapının zedelenmesini engellemek amacıyla, harcamaların gelirlerdeki gelişmelere nazaran daha yakından gözlenmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır. Harcama kalemlerindeki gelişmelerin üçer aylık dilimlerle kontrol edilerek, belediyelerin mali işlerinden sorumlu yöneticilerine, mali disipline ilişkin kontrol çalışmalarında yardımcı olunmaktadır. Ayrıca harcamalarda hedef sapmaları hızla vakit geçirilmeden ortaya çıkarılmakta, gelir-gider açığının daha fazla büyümeden önlem alınması ve açığın kapatılması sağlanmaktadır.

Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerin temel gelir kaynakları, Genel Vergi Gelirlerinden elde ettikleri paylar ile kendi öz gelirlerinden oluşmaktadır. Belediyelerin öz gelirleri ise esas itibariyle Vergi ve Harçlar ile kira ve satış gelirlerinden oluşmaktadır.

Belediye gelir idarelerinin sağlıklı çalışmamasının beraberinde getirdiği bazı olumsuzluklar vardır. Bunlar;

 • Tahakkuk ettirilmesi gereken bir gelirin eksik tahakkuk ettirilmesi ya da hiç tahakkuk ettirilmemesi,
 • Alınması gereken bir gelirin alınmaması,
 • Eksik ya da fazla hesaplamalar yapılarak idarenin ya da mükellefin zararına sebebiyet verilmesi,
 • Usul hükümlerinin ihlal edilmesi neticesinde esasta haklı olarak tahakkuk ettirilen bir verginin tahakkukunun iptal edilmesi,
 • Takip ve tahsil sürecinin etkin yürütülmemesi sonucu gelir işlemlerinin zamanaşımına uğratılması
 • Vergi yargısında dava kaybedilmesi gibi hususlar sayılabilir.

Yürütülecek olan Gelir Artırıcı Çalışmalarla; idari yetkinlikler ve farkındalık arttırılmaktadır. İdare olarak, gelir işlemlerinde görev alan tüm personele, konusunda uzman ve teknik bilgiye sahip görevliler tarafından, güncel bilgi verilmesi, tereddütleri giderecek hukuki destek sağlanması, tarifelerin değerlendirilmesi ve güncellenmesi, usulsüzlük ve yolsuzlukların tespiti, idari yapılanmanın fonksiyon bazlı oluşturulması ve kontrol önlemlerinin etkinliğini arttıracak çalışmaların yapılması, bu çalışmanın temel bileşenleridir.

Bu çalışma sonucunda belediye gelirleri alanında mevzuata aykırı uygulamaların ortadan kalkması, risk alanlarının küçültülmesi ve gelir işlemlerinde etkin ve doğru süreçlerin geliştirilmesi neticesinde belediye gelirlerinde artış kaydedilmesinin yanı sıra, bu geliri elde etmek için katlanılan maliyetlerin düşürülmesi de söz konusu olmaktadır.

Stratejik Yönetime Yönelik Çalışmalar

Bu kapsamda;

 • Stratejik Plan,
 • Performans Programı,
 • İç Kontrol Eylem Planı,
 • Faaliyet Raporları mevzuata uygun ve amacına matuf hazırlanmaktadır.

Kurumsal Yapılanma Danışmanlığı

Belediyelerde kurumsal yeniden yapılanma çalışmasının amacı, belediyenin çalışma sistemi ve idari yapılanmasını; belediyenin amaç ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşabilmesini, vatandaşa vaat edilen projelerin, hizmet edilen il/ilçe veya beldenin büyümesine daha iyi katkı vermesini teminen uygulama stratejisini daha kolaylıkla icra edebilmesini sağlayacak bir düzeye getirmektir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar şunlardır:

Tespit Çalışmaları
 • Belediye iş akış sisteminin analiz edilmesi,
 • Kurumsal ve idari yapının analiz edilmesi
 • Birimlerin işlemlerinin ve işleyişinin kontrol edilmesi
Görev Tanımlarının Güncellenmesi, İdari Yapının Yenilenmesi

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar şunlardır:

 • Teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi (Reorganizasyon)
 • Birim yönetmeliklerinin güncellenmesi/hazırlanması
 • Performansa dayalı ücretlendirme yönetmeliğinin hazırlanması
 • İş akış şemalarının oluşturulması/güncellenmesi
 • Hizmet standartlarının oluşturulması/güncellenmesi
 • Hizmet envanteri tablosunun oluşturulması/güncellenmesi

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar şunlardır:

 • Kurumsal kimlik analizleri
 • Halkla ilişkiler çözümleri
 • Takip ve koordinasyon çalışmaları

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist