Eğitim ve Seminer Çalışmaları

Eğitim Çalışmalarının Çeşitleri


MİARGEM olarak, mahalli idarelere yönelik kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların en önemli ayağını, yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlayacak yetkin insan kaynağının varlığı oluşturmaktadır. Yetkin insan kaynağını sağlamanın araçlarından biri de yürüttüğümüz eğitim çalışmalarıdır.

Bu eğitim çalışmalarımız, kurum bazlı hizmet içi eğitim şeklinde olabildiği gibi; birçok kurum personelinin bir arada bulunduğu toplu eğitimler şeklinde de olabilmektedir.

Kurum bazlı hizmet içi eğitim çalışmalarının en önemli özelliği, sadece bir kurumun personeline yönelik olarak yürütülmesi, katılımın aynı kurumdan olması nedeniyle kurumsal işleyişin de değerlendirilmesine imkan tanıması ve konu üzerinde daha fazla yoğunlaşılabilmesini sağlaması olarak kendini göstermektedir.

Bu eğitimler, kurumların talepleri doğrultusunda yapılan programlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kurum bazlı hizmet içi eğitim çalışmalarında konular, kurumun kendi talepleri öncelikli olarak belirlenmekte, kurumun özelliklerine göre ek konularda önerilmektedir. Bu eğitim çalışmaları, uygulamalı yapılmakta, dar gruplara teorik bilgilerin yanında çözümlü örnekler de sunulmakta ve mevcut süreçlerin analiz edilerek düzeltilmesine de imkan sağlanmaktadır. Bu eğitim seminerleri yapılan çalışmalar sonucunda, idare ile birlikte belirlenen konularda uzman eğitimciler marifetiyle yapılacak eğitimlerdir. Eğitimler sonucunda, yapılan çalışmaları güçlendirecek şekilde ölçme ve değerlendirme yapılabilecektir.

Toplu eğitim seminerlerinde ise öncelik güncel değişen mevzuata ilişkin konulara verilmekte, bu eğitimlerin bir çok kurumun katılımıyla gerçekleşmesi nedeniyle uygulama birliğinin geliştirilmesine özen gösterilmekte, tecrübe paylaşımı da mümkün olabilmektedir.

Bu eğitimlerde, belli konuların sunumun akabinde panel şeklinde soru cevap uygulaması ile de, katılımcıların sorunlarına çözümler üretilmektedir.

Eğitimlerimiz;

 • Mevzuat Eğitimleri
 • Kurum Kültürü ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

Olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

Eğitim Konuları (*)


MEVZUAT EĞİTİMLERİ
1. Mahalli İdareler Mevzuatı

1.1. Belediye Kanunu

1.2. Büyükşehir Belediye Kanunu

1.3. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

1.4. İl Özel İdaresi Kanunu (**)

2. İnsan Kaynakları

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat

2.2. Norm Kadro Uygulamaları

2.3. Görevde Yükselme Uygulamaları

2.4. Sözleşmeli Personel İstihdamı

2.5. Personel Giderleri Oranının İstihdama Etkisi

2.6. Belediyelerde İstihdama İlişkin Temel Esaslar

2.7. Belediye Hizmet Alımı Personel İşlemleri

3. İhale Mevzuatı

3.1. 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı Genel Esaslar

3.2. Kamu İhalelerine İlişkin Ortak Hükümler

3.3. Hizmet Alım İhaleleri

3.4. Mal Alım İhaleleri

3.5. Yapım İhaleleri

3.6. Kamu İhale Sözleşmeleri

3.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

4. Mali Konular

4.1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuat

4.2. Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları

4.3. Taşınır İşlemleri

4.4. Taşınmaz İşlemleri

4.5. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri

5. Stratejik Yönetim

5.1. Stratejik Planlama

5.2. Kamu Zararları

5.3. Yerel Yönetimlerde İç Kontrol ve Risk Yönetimi

5.4. Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

6. Belediye Gelirleri Mevzuatı

6.1. Belediye Gelirleri Kanunu

6.2. Emlak Vergisi Kanunu

6.3. Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları

6.4. KAYSU Uygulamaları

6.5. Alacakların Takip ve Tahsil Usulü

7. İş ve Sosyal Güvenlik

7.1. 5510 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat

7.2. 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat

7.3. İş Sağlığı ve Güvenliği

8. Zabıta Hizmetleri

8.1. Belediye Zabıta Mevzuatı Uygulamaları

8.2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ve Denetimi

8.3. Kabahatler Kanunu

9. İmar ve Kamulaştırma

9.1. İmar Mevzuatı

9.2. Kamulaştırma Mevzuatı

KURUM KÜLTÜRÜ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
 1. Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
 2. Etkili İletişim ve Beden Dili
 3. Yerel Yönetimlerde Çatışma, Öfke ve Stres Yönetimi
 4. Belediyelerde Protokol ve Nezaket Kuralları
 5. Belediyelerde İdari Yapılanma
 6. Kamu Yönetimi Etiği ve Etik Karar Verme
 7. Belediyelerde Kurumsallaşma ve Aidiyet
 8. Resmi Yazışma Kuralları
 9. Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları ve Kamu Etik Kuralları
 10. Bilgi Edinme Mevzuatı
 11. Yerel Yönetimlerde Denetim
 12. Afet Yönetimi
 13. Yerel Yönetimlerde Liderlik ve Değişim Yönetimi
 14. Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreci
 15. Yerel Yönetimlerde Proje Yönetimi
 16. Temsil Tören ve Ağırlama Giderleri

* Eğitimler, teorik ve mevzuat bilgilerinin sunumunun yanında uygulamalı eğitimlerde söz konusu olmaktadır. Eğitim süreleri, içeriğe ve yürütülecek yönteme göre belirlenmektedir.

** Büyükşehir olan illerdeki eğitimlerde uygulanmaz.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist