Araştırma ve Analiz Çalışmaları

Yerel Yönetim Araştırmaları


Son çeyrek asırda, özellikle yerel yönetimlere yönelik olarak yapılan hukuki düzenlemeler ve sosyal hayatımızda göreceli olarak artan yerel yönetimlerin rolü, yerel yönetimlerin önemini fazlasıyla artırmıştır.

Siyasal hayatımızda, özellikle vatandaş odaklı hizmet sunumlarında karar verme mekanizmalarına ait yetki ve sorumluluğun yerel yönetimlerle daha fazla paylaşılmasına dönük eğilim, yerel yönetimlerin yeniden yapılanmalarını, ileriye yönelik yeni projeksiyonlar oluşturmalarını ve hizmet stratejilerini daha bilimsel tabanlı çalışmalarla belirlemelerini zorunlu hale getirmiştir.

Yerel yönetim araştırmaları diğer bir ifade ile vatandaş memnuniyeti araştırmaları aracılığıyla, sadece yerel yöneticilere değil, yerel yönetimlerle ilgisi olanlara; halkın kendisine sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyet, talep ve beklentileri, önerileri, siyasal eğilimleri, bir sonraki seçime yönelik görüşleri, merkezi idarenin (siyasi iktidarın) ülke düzeyindeki ve yerel düzeydeki politikalarından etkilenme biçimleri ve bunlardan memnuniyet dereceleri gibi konularda ayrıntılı bilgiler sunulması imkanı sağlanmaktadır.

Sosyal Doku Araştırmaları

Sosyal doku araştırmaları; kentlerde yaşayan nüfusun tamamına, hanelerde veya bulundukları yerlerde görüşmek suretiyle anketle ulaşılarak hizmet vermek, sosyal yapının belirlenmesi, verilecek hizmetin detaylarına ulaşılması, şehrin geleceğine yön verilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi gibi amaçlarıyla yapılabilen araştırma çalışmalarıdır. Sosyal doku araştırmalarında araştırma yapılan yerin sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik yapısına göre sorular değişebilmektedir. Sosyal Doku araştırmalarının asıl amacı hane halkı, sokak ve mahalle bazında yapılan değerlendirmelerle götürülecek hizmetin kalitesi arttırılarak, gereksiz yatırım ve harcamalardan kaçınılmasıdır.

Araştırmalar iki grup halinde incelenir. Bireylerin demografik durum tespitleri ve yerel yönetimden memnuniyet ve beklenti analizleri bulunmaktadır. Sosyal Doku araştırmaları ile bölgenin sosyal doku haritası çıkarılır. Sosyal doku haritası ile amaç bölgenin sosyo-ekonomik ve demografik yapısının, belediyenin vatandaşa yönelik hizmetlerinin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. Araştırmalar sonucunda;

  • Elde edilen veriler her konu başlığında ayrı ayrı analiz edilir.
  • Veriler ortak bir veri tabanına sorgulanabilir şekilde aktarılır.
  • Verilere dayalı yorumların yapılmasının ardından görsellerle zenginleştirilen araştırma raporlaştırılarak tamamlanır.

Sosyal Doku araştırması belediyelerin kimlere hizmet verdiğini bilerek çalışmalarına yön vermekte ve sosyal doku haritalarının çıkarılmasını sağlamaktadır.

Çalışan Memnuniyeti Ölçümleri

Yaşam içerisinde, memnuniyeti içerdiği kadar memnuniyetsizlikleri de içermektedir. Memnuniyet veya memnuniyetsizlik beklentilerin karşılanma düzeyiyle orantılıdır. Kurum, kuruluş ve işverenler açısından önemli olan iş verimidir. Bir çalışanın, işinden beklediği istekler ve beklentilerin karşılanma düzeyi, işin verimliliğine katkı sağlamasında etkili olmaktadır. Çalışanın bu verim kavramı “çalışan memnuniyeti” kavramını ortaya çıkarmıştır. Çalışan memnuniyeti kavramı; çalışanların kurum içinde kendilerine sağlanmış olan imkanlar dahilinde memnun olma oranlarının yüzdeliklerini ifade eder.

Kurumun ihtiyacına ve beklentilerine göre deneyimli uzmanlarımız tarafından kuruma özel olarak oluşturulan Çalışan Memnuniyeti Anketi ile; çalışanların işleri hakkındaki düşünceleri, ücret ve özlük haklarından beklentileri ve bu konulardaki arz ve talepleri, etik çalışma kurallarına uymaya karşı uygun olup olmadıkları gibi değişkenler analiz edilmektedir.

Etki Analizleri

Yürüttüğümüz tüm çalışmalar, hataların, noksanların ve iyi işleyen alanların tespitine yöneliktir. Çalışan memnuniyeti araştırmalarının temel hedefi, çalışan memnuniyetinin ölçülmesidir. Diğer araştırmalarımızda ise vatandaşın beklentileri, talepleri veya eleştirilerinin faaliyet bazında değerlendirmesine de imkan sağlamakta, kurum içi röntgen çekilmektedir. Her bir araştırma ve ölçüm kendi içerisinde bir sonuç verecek olsa da, uzun vadeli stratejiler için tüm araştırmaların sonuçlarının analitik bir bakış açısıyla birlikte analiz edilmesi büyük önem arzetmektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda yapılan analizlerle, belediye hizmetlerinin yönetilmesine ilişkin süreçlerdeki potansiyel hataların tanımlanması ve bunların vatandaşa olan muhtemel etkilerinin değerlendirilmesiyle iyileştirme alanları belirlenmektedir. Yapılan bu değerlendirmeler, belediyelerin uzun vadeli stratejilerinin sağlıklı temeller üzerine oturtulmasına da imkan sağlamaktadır.
Kısaca, elde edilen tüm sonuçların birlikte değerlendirilmesi suretiyle kesin sonuca ve analize ulaşılması sağlanacak, devam ettirilecek süreçlerin yönetimi ve planlaması daha rahat ve doğru bir zeminde yapılabilecektir.

Yapılan tüm araştırmalar birlikte analiz edilerek, varsa aksayan yönlerin nerden kaynaklandığı belirlenecektir.

Sonuç itibariyle, geliştirilen bu yöntemle,

  • Öncelikli hizmet alanları,
  • İyileştirme alanları,
  • Yatırım kararları

ile ilgili strateji önerileri sunulacak ve bilimsel karar alma teknikleri ile karar oluşturmalarını sağlayacak verilerin yerel yöneticilere sunulması sağlanacaktır.

Bunun sonucunda;

  • Belediye ve bağlı kuruluşlarının gerçekleştirdikleri faaliyetlere yönelik ‘algı’ ölçülecek ve buradan hareketle ‘memnuniyet düzeyi’ tespit edilecektir.
  • Belediye ve bağlı kuruluşlarının bütün faaliyetlerine atfedilen ‘öncelik ve önem’den yola çıkılarak ‘beklentiler’i ayrı ayrı tespit edilecektir.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist