TWITTER FACEBOOK
| | | |

Hakkımızda


Tarihçe


Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi; Ekim 2005 tarihinde Trabzon'da kurulmuştur.

Faaliyetlerine belli bir süre Trabzon'da devam eden Merkez, Mayıs 2007 tarihinden itibaren Merkezini Ankara'ya taşımış ve faaliyetlerini Ankara'da yürütmektedir.


Misyonumuz


Türk mahalli idareciliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, belediyelere, il özel idarelerine, köylere, bunların kurdukları birliklere ve diğer birimlerine mevzuat desteği vermek; mahalli idarelerin proje geliştirme kapasitelerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak; mahalli idareleri mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek, menfaatlerinin korunması ve gelişmesine yardımcı olmak; mahalli idareler ve onların yöneticileri ve çalışanları arasındaki dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirmek ve ortak projeler üretilmesine öncülük etmek, alternatif hizmetler yapılması konusunda araştırmalar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak ve böylece mahalli idarelerimizin kendine güvenli, üretken ve yaratıcı, gelişmelere açık, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden ve vizyonu olan kuruluşlar haline getirmek, şeffaflık, halk katılımı ve iyi yönetişim konusunda öncülük etmektir.


Vizyonumuz


Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM);  ülkemizdeki mahalli idare kuruluşlarına üst düzeyde hizmet verebilen, mahalli idarelerin ülkenin genel kültürel, ekonomik ve siyasi politikasına uygun olarak faaliyet göstermesi için gayret gösteren, farklı mahalli idarecilik uygulamaları konusunda açılımlar getirebilen, yaptığı hizmetlerde kamu yararını ön planda tutan ve kamu hizmeti zihniyetinden ayrılmayan, modern, güvenilir ve duyarlı bir sivil toplum kuruluşudur.


Amaçlarımız


Türk mahalli idareciliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla araştırmalar yapmak veya yaptırmak;

Bizzat dernek olarak veya bilimsel çalışmalar yapan kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapmak suretiyle bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak;

Belediyelere, il özel idarelerine, köylere, bunların kurdukları birliklere ve diğer birimlerine mevzuat desteği vermek;

Mahalli idarelerin proje geliştirme kapasitelerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak;

Mahalli idareleri mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek, menfaatlerinin korunması ve gelişmesine yardımcı olmak;

Mahalli idareler ve onların yöneticileri ve çalışanları arasındaki dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirmek ve ortak projeler üretilmesine öncülük etmek, alternatif hizmetler yapılması konusunda araştırmalar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak;

Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek; sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirerek üyeler arası yardımlaşma ve dayanışmayı öngören girişim ve çalışmalar yapmak;

Üyelerin uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkılarda bulunmak, üyelerinin mahalli idarecilik konusunda bilinçlenmesini ve mahalli idareciliğin gelişmesine katkıda bulunmasını sağlamak.


Görevlerimiz


Tüm mahalli idarecilerin, mahalli idareciliğe gönül verenlerin, mahalli idareler konusunda mesleki ve akademik kariyeri olanların MİARGEM çatısında toplanmalarını özendirir ve bu maksatla yeni üyeler kaydeder.

MİARGEM kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar ve incelemeler yapar; mahalli idarelere yararlı olacak projeler uygular.

Üyelerinin eğitim ve yetişmelerine ilişkin kurslar ve seminerler açar, başarı ve ihtiyaç bursları verir.

Oluşturulacak komisyonlar ya da uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar; amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.

Başta mahalli idareler ve personeline yönelik olmak üzere konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar, forumlar, paneller ve bilimsel toplantılar ile sergi ve kermesler düzenler; üyelerinin ve vatandaşların mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ve/veya mahalli idarecilik ve yerel kalkınma bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin geziler organize eder; broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

Başta üyesi gerçek ve tüzel kişilikler olmak üzere, amaçlarına uygun olarak ücreti karşılığında mahalli idarelere danışmanlık ve eğitim hizmeti verir.

MİARGEM için gerekli ve yararlı arsa, bina, kamp, havuz, kulüp, sosyal tesis yerleri, araçları ve gereçleri gibi taşınır ve taşınmaz malları, tam, hisseli veya ortak olarak inşa ve imal etmek, ettirmek, satın almak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek gibi etkinlikler yapar.

Yardım Toplama Kanunu ile bu Tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü bağış ile yardım alır, üyelerine ve üye olmayanlara burs verir; şartlı ya da şartsız bağışları kabul eder.

Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle amacına uygun projeler geliştirir.

Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi kuruluşlar kurar ve girişimlerde bulunur.

Yasaların öngördüğü diğer konularda çalışmalarda bulunmak.