TWITTER FACEBOOK
| | | |

Belediyeler, sınavla memur alabilmelidirler...

MİARGEM Başkanı Halil Memiş, yaptığı değerlendirmede, "Mahalli idarelerimizin, özellikle belediyelerimizin insan kaynakları sistemi, uygulanan personel rejimi nedeniyle tıkanmıştır." dedi. (03.10.2017 - 19:27)

Memiş kaleme aldığı bir yazı ile belediyelerin memur alım sistemini değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmede, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'te 2007 yılında yapılan değişikliğin, aynı yıl Danıştay 2. Dairesince yürütmesinin durdurulması, devamında 2010 yılında iptali üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014 yılında verdiği kararın, belediyelerin KPSS'yi kazananlar arasından sınav yapmak suretiyle memur almalarının önünü açtığını, ancak bunun uygulanabilmesi için İçişleri Bakanlığınca Yönetmelik çıkartılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Yapılan değerlendirmede; "Sonuç olarak, belediyelerimizin asli ve sürekli görevlerini yoğunlukla sözleşmeli personel ve daha da kötüsü taşeron personele gördürmesinin önüne geçmek, belediyelerde kariyer ve liyakata dayalı istihdamın önünü açmak için, objektif kuralları çok iyi belirlenmiş sınav sisteminin getirilerek, KPSS'ye girenler arasından kendilerinin yapacakları sınavlarla memur alabilmelerinin önü açılmalıdır." denmiştir.

Bunun yanında aynı yazıda, aşağıdaki değerlendirmelerde de bulunulmuştur:

1- Sözleşmeli Personele Kadro Verilmelidir

Belediyelerde; 2013 yılından bu yana, önceki uygulamalar nedeniyle memur kadrosuna geçebilmek beklentisiyle işe alınan/işe giren sözleşmeli personele son kez olmak üzere memur kadrosu verilmeli, 5393 sayılı Belediye Kanununun sözleşmeli personel istihdamını düzenleyen 49 uncu maddenin ilgili hükümleri tekrar gözden geçirilmeli, belediyelerde sözleşmeli istihdamı, özellik arz eden branşlar dışında engellenmelidir.

2- Taşeron Sistemi Gözden Geçirilmelidir

Belediyelerde personele dayalı hizmet alımı ihaleleri gözden geçirilmeli, hizmet alımı suretiyle personel istihdamının kriterleri de objektif bir şekilde belirlenmeli, artık istisnai değil esas istihdam şekline dönüştürülen ve sürdürülebilirliği tartışmalı olan taşeron sistemi değiştirilmelidir.

3- İtfaiye ve Zabıta Sınav Sistemi Yeniden Düzenlenmelidir

Belediyelerin itfaiye personeli ve zabıta memuru alımlarına ilişkin sınav sistemi de gözden geçirilerek yürürlüğe konmalı, asli ve sürekli kamu görevi niteliği olan bu hizmetlerde yaygınlaşan taşeronlaşmanın önüne geçilecek çözümler üretilmelidir.

4- Norm Kadro Gözden Geçirilmelidir

Hiçbir bilimsel altyapısı olmayan mevcut Mahalli İdareler Norm Kadro Sisteminin, görev tanımları ve iş analizine dayalı, çağdaş insan kaynakları normlarına uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi kaçınılmazdır. Bunu yapmadan, iyi işleyen bir insan kaynakları sistemi (Planlama, Kadrolama "İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme", İş Değerlemesi, Performans Değerlendirme, Eğitim ve Gelişim, Kariyer Planlama vb.) oluşturmak mümkün olmayacaktır.

Yazının detayına ulaşabilmek için lütfen tıklayınız.